Когато енергията Стига   
English


За нас | Проекти | За клиенти | Когенерация | ЕЕ | Годишни Отчети | Референции |
За нас
Компания за енергоспестяване АД (КЕС АД) е основана през май 2001 г.
Компанията работи в областта на енергетиката и енергийната ефективност, като основната й дейност включва инвестиране в енергийни и енергоспестяващи проекти, консултиране на потребители и инвеститори, енергийни обследвания на енергийни потребители, сертифициране на сгради за енергийна ефективност, предпроектни проучвания и проектиране.
Основен акционер в КЕС АД с 55% от акциите е Далкия България, дъщерна фирма на водещият френски енергиен доставчик – Далкия Интернешънъл (Dalkia International). Останалите 45% от капитала на КЕС АД са притежание на Stadtwerke Leipzig GmbH.
Компанията извършва своята дейност чрез прилагане на съвременни технологии, организационни и икономически енерго-ефективни решения, на натрупания многостранен опит и традиции на своите акционери и работещите компетентни български специалисти. КЕС AД фокусира своята инвестиционна дейност върху проекти осъществяващи енергоспестяващи мерки в сградния фонд и производството. Компанията инвестира в проекти, осъществяващи енерго-ефективни решения чрез замяна на производствени мощности, всички водещи до намаляване

на потреблението на горива, топлинна и електрическа енергия, подмяна на горивна база, чрез създаване на комбинирани производства на топлинна и електроенергия и чрез поддръжка и управление на съоръжения и сгради;
Паралелно компанията осъществява енергийни обследвания на енергийни потребители и сертифициране на сгради в съответствие със Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и наредбите към него.
Компанията консултира своите клиенти в областта на енергийната ефективност, в приложение на една или друга енергоефективна технология. КЕС АД извършва инженерингови услуги в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.
КЕС АД развива своята дейност като ЕСКО компания. Така фирмата осигурява необходимото ефективно изпълнение на инвестиционната програма и прилагането на енергиен мениджмънт при взаимоизгодни договорни условия (Договори с гарантиран резултат). Това осигурява на клиентите възможност за гарантирано намаляване на потребеното количество енергия, едновременна модернизация на съоръженията и оборудването, запазване или подобряване на топлинния комфорт в сградите, запазване или достигане на техническите параметри на съоръженията.
Области на дейност: Инвестиционни проекти за енергоспестяване в:
инвестиционни проекти
консултации в областта на енергетиката, ергийната ефективност и енерго-ефективните решения
обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители
сертифициране на сгради за енергийна ефективност
предпроектни проучвания и проектиране
възобновяеми енергийни източници
когенерация

индустриални предприятия
обществени сгради
жилища
хотели и ресторанти
училища и детски градини
здравни заведения и др.