Когато енергията Стига   
English


За нас | Проекти | За клиенти | Когенерация | ЕЕ | Референции |
КЕС-АД ПРЕДЛАГА СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО ИЛИ ЦЯЛОСТНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ.
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНИ ОБСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

Тридесет и деветото Hародно събрание прие Закон за енергийната ефективност. В него се определят необходимия минимум от мероприятия и дейности, чиято цел е повишаване на ефективността на използване на енергията и които трябва да се извършат от органите за държавно управление - Министерства, Областни съвети, Общински съвети и Агенции, както и от енергийните потребители. Държавната политика се осъществява чрез национални дългосрочни и краткосрочни програми по енергийна ефективност, приети от Министерския съвет. Отрасловите, областните и общинските програми се разработват от съответните органи на изпълнителната власт и се предоставят в Агенцията за Енергийна Ефективност. Агенцията огласява публично държавната политика в издаван от нея бюлетин и по подходящ начин.

Министрите разработват и осъществяват програми по енергийна ефективност в съответния отрасъл. Областните управители трябва да разработват и осъществяват изпълнението на областни програми по Енергийна ефективност, като им е вменена и ролята на координатор с органите на местно самоуправление.

За установяване на разходите на енергия и за съответствието с изискванията за енергийна ефективност на инвестиционните проекти за изграждане, реконструкция и модернизация на обекти, както и на обекти в експлоатация, се извършват оценявания и обследвания за енергийна ефективност.

Всеки проект за изграждане и реконструкция подлежи на оценяване за енергийна ефективност, като част от оценката за съответствие със съществените изисквания към строежите по ЗУТ.

Всяка сграда държавна или общинска собственост, в експлоатация с полезна площ над 1000 кв.м. подлежи на сертифициране.

Общинските съвети, в съотвествие със ЗЕЕ, трябва да приемат програми за енергийна ефективност по чл. 10 ал. 4 и 5 на ЗЕЕ, както и за:
  1. Рехабилитация на сградния фонд, административни и стопански сгради и др.
  2. Въвеждане на енергоспестяващи уредби за външно осветление в населените места и сградите
  3. Промяна на горивната база и други енергоефективни мерки.

Дейността по повишаване на енергийната ефективност не е самоцел. Независимо от размера на населеното място, несъмнено Вие се сблъсквате с високи енергийни разходи и въпроси като например:

Защо Вашите енергийни разходи са твърде високи?
Защо новите технологии не достигат до Вас?
Защо трябва да търпите "неудобства", лошо осветление, високи бюджетни разходи за горива и да смятате, че "това е възможното решение за момента"?

Прилагането на технически и икономически обоснована програма по повишаване на енергийната ефективност може съществено да облекчи общинските бюджети и да намали разходите на общинските фирми.

КЕС АД ПРЕДЛАГА СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО ИЛИ ЦЯЛОСТНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ.