Когато енергията Стига   
English


За нас | Проекти | За клиенти | Когенерация | ЕЕ | Референции |
ДОГОВОРИТЕ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ НА ПРАКТИКА ОПТИМИЗИРАТ ВИДА И РАЗМЕРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, КАКТО И РАЗХОДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТИТЕ. ГАРАНТИРАТ УСПЕХ И РЕНТАБИЛНОСТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ В УСЛОВИЯТА НА ВИСОКА КОНКУРЕНТНОСТ!
ДОГОВОРИ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ
Процесът на повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд и оборудването крие определени рискове за изпълнителите на проекта, потребителите, за доставчиците на оборудване. Тези рискове произтичат от многовариантността на техническите решения, от сложността при оптимизиране управлението на енергопроизводство и потребление, както и от променящата се конюнктура на пазара на горива и енергия. Съществен фактор е и ограничеността на финансовите ресурси и сложността при администрирането на достъпа до кредити и фондове. Ето защо все повече в областта на енергийната ефективност се прилагат Договори с гарантиран резултат.
При този вид договори инвестициите се извършват от трета специализирана компания (EСКО), която на база реализираните икономии на енергия и горива в натурален обем и съответното парично изражение, осигурява изплащане на инвестицията без увеличение на разходите за потребителя. Компанията организира не само цялостния инвестиционен процес, но и управлението на енергопотреблението и енергопроизводството в обектите за срока на договора.
ЕСКО-компанията неизбежно ще се ориентира към оптимални, комплексни и високоефективни решения, доколкото само тяхната успешна реализация е източник на нейните доходи.
КЕС АД реализира Договори с гарантиран резултат в следните области:

Управление и намаление на енергопотреблението в общински и държавни сгради;
Ко-генерация;
Проекти за промяна на горивната база за енергопроизводство и потребление;
Проекти за саниране на жилищни сгради;
Използване на възобновяеми енергийни източници.

ДОГОВОРИТЕ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ НА ПРАКТИКА ОПТИМИЗИРАТ ВИДА И РАЗМЕРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, КАКТО И РАЗХОДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТИТЕ. ГАРАНТИРАТ УСПЕХ И РЕНТАБИЛНОСТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ В УСЛОВИЯТА НА ВИСОКА КОНКУРЕНТНОСТ!